22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kil esaslı çatı kiremidi üzerine kaplanan koruyucu kaplama kompozisyonu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/05793
Buluş Başlığı Kil esaslı çatı kiremidi üzerine kaplanan koruyucu kaplama kompozisyonu.
Başvuru Sahibi ALİ AYVAZ (1/3);FAİK AYVAZ (1/3);SEVBAN AYVAZ
Buluş Sahibi SEVBAN AYVAZ;SEVBAN AYVAZ;SEVBAN AYVAZ
IPC Sınıfı C04B 41/81;C09D 125/08
Buluş Özeti

Buluş, inşaat sektöründe çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan kil esaslı çatı kiremitlerinin üzerine kaplanan koruyucu kaplama kompozisyonu ile ilgilidir. Bahsedilen koruyucu kaplama kompozisyonu, su, en az bir stiren akrilik kopolimer, en az bir saf akrilik, en az bir su itici ajan, en az bir pigment pasta ve en az bir ıslatıcı ajan içermektedir.