22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Devrilmeye karşı koruyucu yapı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09533
Buluş Başlığı Devrilmeye karşı koruyucu yapı.
Başvuru Sahibi TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.
Buluş Sahibi HAKAN KARS
IPC Sınıfı B60R 21/13
Buluş Özeti

Bu buluş sürücüyü koruyan bir kabinin bulunmadığı, traktörlerde kullanılacak, elektriksel olarak kontrol edilen, hidrolik tahrikli, devrilmeye karşı koruyucu bir yapı (1) ile ilgilidir. Bu yapı araç gövdesine sabit bir silindir (2), silindirin (2) içerisinde dikey eksende hareket eden, tercihen U formunda bir koruyucu (3), silindirin (2) araç gövdesine sabitlenmesini sağlayan bir bağlantı birimi (4), aracın hidrolik hattından sağlanan sıvıyı silindire (2) yönlendiren bir valf (5), birimler arasındaki hidrolik sıvı akışını sağlayan boru grubu (6) ve kullanıcının valfi (5) kontrol etmesini sağlayan bir kontrol birimi (7) içermektedir.