22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Enflamasyonların tedavisi için morfolin bileşikleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/14052
Buluş Başlığı Enflamasyonların tedavisi için morfolin bileşikleri.
Başvuru Sahibi MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
Buluş Sahibi YOSHIHITO TANAKA;MAIKO HAMADA;MINORU TANAKA;FUJIO KOBAYASHI;HIDEMITSU HIGASHI;SHUZO TAKEDA;MAMORU MATSUURA
IPC Sınıfı A61K 31/5375;A61K 31/5377;A61P 1/04;A61P 11/02;A61P 11/06;A61P 17/00;A61P 19/02;A61P 27/02;A61P 27/14;A61P 29/00;A61P 37/08;A61P 43/00;C07D 265/30;C07D 413/12;C07D 413/14;C07D 417/12;C07D 417/14;C07D 495/04;C07D 513/04
Buluş Özeti

CCR3 için afiniteye sahip olan ve bağışıklık hastalıkları veya enflamatuvar hastalıkların tedavisi ve/veya profilaksisi için farmasötik ürünler olabilen, Formül (1) ile temsil edilen bir bileşik veya bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ve bir hidratı veya solvatı olup, burada halka A isteğe bağlı olarak sübstitüent(ler)e sahip aril ve benzeridir; halka B isteğe bağlı olarak sübstitent(ler)e sahip arilen ve benzeridir; m=0-2; n=1-5; X bir bağ ve benzeridir; Y bir bağ ve benzeridir; ve Z hidrojen atomu ve benzeridir.