22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tam otomatik elek filtre mekanizmasında yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/00014
Buluş Başlığı Tam otomatik elek filtre mekanizmasında yenilik
Başvuru Sahibi ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ONUR UYAN
IPC Sınıfı B01D 35/02
Buluş Özeti

Buluş; tam otomatik elek filtrelerinin düşük basınç portu (5), yüksek basınç portu (7), damlatıcı (8), basınç farkı ayar vidası (13), sızdırmazlık ve nozül mekanizmasının merkezlenmesi ve diyafram (2) açma/kapama mekanizmasında yapılan yeniliklerle ilgilidir.