22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Poliüretandan düşük veya yüksek basınç enjeksiyon yöntemiyle elde edilen balkon korkulukları ve babaları, pergola elemanları ve içerisinde her türlü plastik-metal karkas taşıyıcı bulunan yapı elemanları ve üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/06448
Buluş Başlığı Poliüretandan düşük veya yüksek basınç enjeksiyon yöntemiyle elde edilen balkon korkulukları ve babaları, pergola elemanları ve içerisinde her türlü plastik-metal karkas taşıyıcı bulunan yapı elemanları ve üretim metodu.
Başvuru Sahibi DECOPOL POLİÜRETAN HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜLSÜN DEMİREL
IPC Sınıfı B29C 45/14, C08L 75/04, E04F 11/18, E04H 17/00
Buluş Özeti

Buluş, kalıp içme plastik model, taşıyıcı çelik elemanlar yerleştirilerek, düşük veya yüksek basınç enjeksiyon poliüretan üretim sistemiyle üretilebilen balkon korkulukları dikmesi, baza ve küpeşteleri ile babalarını, balkon ve teras pergola sistemlerinin dikme, aşık ve mertekleri ile bunlara ait diğer süsleme amaçlı yapı elemanlarını içermektedir.Yine buluş, üründen daha küçük imal edilmiş plastik iç ürün kalıp içine yerleştirilerek ve çelik boru ile de takviye edilerek düşük veya yüksek basınç enjeksiyon poliüretan üretim sistemiyle üretilebilen balkon korkulukları dikmesi, baza ve küpeşteleri ile babalarının üretilerek zımpara temizliği yapılıp astar boyalı veya son kat boyalı hale getirilerek şantiye alanına sevk edilip, özel montaj elemanlarıyla monte edilmesini, kalıp içine çelik profiller konularak sağlamlaştırılmış ve güvenliği artırılmış, yüksek basınç enjeksiyon poliüretan üretim sistemiyle üretilebilen pergola dikme, aşık ve merteklerinin üretimi, kalıplama sonrası oluşan ürünlrin zımpara temizliği yapılıp astar boyalı veya son kat boyalı hale getirilerek şantiye alanına sevk edilip, özel olarak hazırlanmış montaj elemanlarıyla monte edilmesi metodunu içermektedir.