22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plaka ve çubuk tipi modüler ısı değiştiricisi fırınlama aparatında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09542
Buluş Başlığı Plaka ve çubuk tipi modüler ısı değiştiricisi fırınlama aparatında yenilik.
Başvuru Sahibi KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi TAŞKIN BAYRAM KAYA
IPC Sınıfı B23K 1/00;B23K 1/008;B23K 3/08;B23K 37/04
Buluş Özeti

Buluş, radyatör, intercooler, yağ soğutucu, yakıt soğutucu uygulamalarında kullanılan ısı değiştiricilerinin alüminyum brazing üretim teknolojisi ile üretilen plate bar tip soğutucu peteklerinin brazing (fırınlama) prosesinde kullanılan aparatlar ile ilgili olup özelliği; fin (2), tüp çubuğu (3), tüp plakası (4), hatve çubuğu (5), yan sac (6) ve türbülatörün (7) montaj edilmesiyle oluşturulan ve montaj aparatı (10) ile bir arada duran petek (9), pistonlu fırınlama aparatı (12) ile fırınlama prosesine tabi tutulmaktadır ve fırında yüksek sıcaklıkta alüminyum malzeme de oluşan kaplama malzemesi ergimesi, ısıl genleşme sonucu ortaya çıkan petekteki (9) ölçüsel daralma ile yer çekimi kuvvetiyle ve fırın içi titreşimler etkisiyle parçaların dökulmemesini sağlamak üzere peteğe (9) pistonlu aparatla (12) yanal baskı kuvveti uygulayarak peteğin (9) bir arada durmasının sağlanması ile ilgilidir.