22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akü tablası takımı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/08804
Buluş Başlığı Akü tablası takımı.
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi FERİT ÇELEN
IPC Sınıfı B66F 9/075, B60R 16/04
Buluş Özeti

Bu buluş, akü bölmesine erişimin düşeyde yer alan açıklıklardan sağlandığı araçlarda, değişim, bakım ve benzeri nedenlerle akülerin takılıp çıkartılmaları sırasında akülerin ağırlığını taşıyarak takma çıkarma işlemlerini kolaylaştıran bir akü tablası takımı ile ilgilidir. Buluş konusu akü tablası takımı, temelde, üzerine akülerin yerleştirildiği bir tabla, araç akü bölmesi tabanında bulunan bir çift sabit kızak ile bu sabit kızaklar ile etkileşen ve tablanın alt yüzeyinde yer alan en az bir çift hareketli teker ve tablanın alt yüzeyinde bulunan en az bir çift hareketli kızak ile bu hareketli kızaklar ile etkileşen araç akü bölmesi tabanında bulunan en az bir çift sabit teker içerir.