22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Temassız magnetostriktif prensibi ile çalışan, lineer pozisyon ölçüm tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/09446
Buluş Başlığı Temassız magnetostriktif prensibi ile çalışan, lineer pozisyon ölçüm tertibatı.
Başvuru Sahibi OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA KENAN ÖZEREN
IPC Sınıfı G01L 1/12, G01L 3/10
Buluş Özeti

Buluş, bir magnetostriktif tel (3) üzerindeki magnetik alan ve hareketli bir mıknatısın (8) magnetik alanının çarpışması ile oluşan elektrik sinyalini; bir elektronik devre (2) üzerine sabitlenen en az bir algılayıcı (5) vasıtası ile algılayarak pozisyon/mesafe bilgisinin belirlenmesini sağlayan ölçüm tertibatı (A) ile ilgilidir. Bahsedilen ölçüm tertibatı (A), içerisinden bahsedilen magnetostriktif telin (3) geçtiği en az bir açıklık (11) içeren taşıyıcı profil (1), ölçümün ortamdaki titreşimden etkilenmesini engellemek üzere bahsedilen algılayıcı (6) ile bütünleşik olan en az bir titreşim önleyici damper (61), bahsedilen magnetostriktif telin (3) taşıyıcı profildeki (1) bitim ucunun ve dönüş kablosunun/telinin sabitlendiği sonlandırma terminali (5), bu sonlandırma terminalinin (5) içerisinde konumlu olan ve manyetik dalganın yansımasını önlemek üzere kullanılan yansıma damperi (51) içermektedir.