22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir mobil geçiş sistemi ve yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/04/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/09704
Buluş Başlığı Bir mobil geçiş sistemi ve yöntemi.
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ASLI KARATAY
IPC Sınıfı G07B 15/06
Buluş Özeti

Bu buluş, mobil telefon kullanıcılarının (U) otoyol ve/veya köprülerden geçişlerini sahip oldukları GSM hatları ile yaptığı bir mobil geçiş sistemi (1) ve yöntemi (100) ile ilgilidir. Buluş konusu mobil geçiş sistemi kullanıcıların (U) mobil geçiş üyelik taleplerini alan en az bir aktivasyon birimi (2), aktivasyon birimi (2) aracılığı ile gelen üyelik taleplerinin incelendiği en az bir sorgulama birimi (3), mobil telefon hattının ait olduğu kullanıcıya (U) hizmet sağlayan en az bir GSM operatörü (4), otoyol ve/veya köprülere konumlandırılan ve araç plakalarını okuyan en az bir geçiş birimi (5), mobil geçiş için uygun taleplerin geldiği kullanıcılara (U) ait araçların plaka ve hat bilgilerinin kayıt altında tutulduğu en az bir geçiş birimi veri tabanı (6), -mobil geçiş için uygun taleplerin geldiği kullanıcılara (U) ait araçların plaka, hat bilgileri ve kullanıcıların (U) üyelik bilgilerinin kayıt altında tutulduğu, geçiş birimi veri tabanı (6) ile bağlantıda olan en az bir operatör veri tabanı (7) ve üyelik taleplerinin kayıt durumlan hakkında kullanıcıyı (U) bilgilendiren en az bir kayıt bilgilendirme birimi (8) içermektedir.