22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pamuk, hububat ve taneli bitki hasat mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/09/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/01715
Buluş Başlığı Pamuk, hububat ve taneli bitki hasat mekanizması.
Başvuru Sahibi ÖZENİŞ TARIM ZİRAAT MAKİNALARI OTOMOTİV DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi KEMAL AKGÜL, SABRİ KÜÇÜKBACAK
IPC Sınıfı A01D 45/00, A01D 45/02, A01D 46/08, A01D 91/04, B65G 23/40
Buluş Özeti

Buluş; hasat zamanı gelmiş pamuk, hububat ve taneli bitkinin tarladan toplanmasını sağlayan, üzerindeki dişli zincir düzeneği ile ürünü koparıp ürüne herhangi bir zarar vermeden geriye doğru hareket ettirerek toplayabilen mekanizma ile ilgilidir. Bu buluş sayesinde: hububat, taneli bitki ve pamuğun tek bir mekanizma ile toplanmasına imkan sağlanmıştır. Mekanizmanın çok az bileşen içermesi, üretiminin kolay olması ilk yatırım ve işletme maliyetini ciddi oranda azaltmaktadır. Mekanizmanın çok kompleks bir yapısının olmaması arıza yapma ihtimalini düşürmektedir. Buluşun değişik türlerdeki hazne ve depolara monte edilebilmesi kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Buluşun benzer fonksiyonları yerine getiren makinelere oranla daha küçük ebatlarda olması manevra kabiliyetini arttırmaktadır. Vakumlu emiş esasına göre çalışan benzer makinelerde oluşan toprağın ürüne karışması ihtimali azaltılmıştır. Pamuk toplama işleminde pamuğun kuru toplanması ve tarlada pamuk bırakılmaması kullanım üstünlüğü sağlamaktadır. Mekanizmanın istenilen ebatlarda üretilebilmesi ve değişik ölçülerdeki depo ve haznelere monte edilebilmesi kullanıcı taleplerine göre üretimi mümkün kılmaktadır. Pamuk kuru toplandığı için nemli toplanan pamuktaki; 10-15 günlük işleme için bekleme zamanı ortadan kaldırılmıştır.