22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Stabil farmasötik bileşimler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/04327
Buluş Başlığı Stabil farmasötik bileşimler.
Başvuru Sahibi FATMA ERTEN BAŞARAN
Buluş Sahibi FATMA ERTEN BAŞARAN
IPC Sınıfı A61K 31/195, A61K 9/48, A61P 25/08
Buluş Özeti

Mevcut buluş, antiepileptik/antikonvülsan bir etken maddenin ve/veya farmasötik olarak kabul edilebilir tuzlarının, solvatlarının, hidratlarının, izomerlerinin ve polimorflarının kullanıldığı farmasötik bir bileşimin periferik tipteki nöropatik ağrının ve sekonder jeneralize konvülziyonun eşlik ettiği veya etmediği parsiyel konvülziyonun ek tedavisinde kullanımıyla ilgilidir.