22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mukolitik ajan ve antibiyotiklerin terapötik kullanımları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/05224
Buluş Başlığı Mukolitik ajan ve antibiyotiklerin terapötik kullanımları.
Başvuru Sahibi ESRA KARAAĞAÇ
Buluş Sahibi ESRA KARAAĞAÇ
IPC Sınıfı A61K 31/198, A61K 31/7048, A61K 31/43, A61K 31/545, A61K 31/65, A61P 1/16, A61P 9/10, A61P 11/00, A61P 11/12, A61P 25/18, A61P 27/06, A61P 31/00, A61P 35/00, A61P 37/08
Buluş Özeti

Mevcut buluş, farmasötik olarak kabul edilebilir bir mukolitik ajanın ve/veya farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları, esterleri, solvatları veya hidratları ile antibakteriyel sınıfında yer alan ve farklı etkilere sahip antibiyotikler ve/veya farmasötik olarak kabul edilebilir türevlerinin kombinasyonunun; akciğer hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve çeşitli enfeksiyonların semptomatik ve/veya terapötik tedavisinde kullanımıyla ilgilidir.