22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Isı çubuklu kombine güneş enerjisi sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/06658
Buluş Başlığı Isı çubuklu kombine güneş enerjisi sistemi
Başvuru Sahibi ALİ UTKU
Buluş Sahibi ALİ UTKU
IPC Sınıfı F24J 2/42, F24J 2/48
Buluş Özeti

Isı çubuklu(4) kombine güneş enerjisi sistemi, diğer sistemlerden farklı olarak ısıl çubuklar(4) içerisinde suyu dolaştırmak yerine, çubuklar(4) içerisindeki rare earth element sayesinde güneşten alınan ısıyı saniyeler içerisinde boylere(2) iletmekte ve güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanma imkanı sağlamaktadır. Normal kollektörlü ve vakum borulu güneş enerjisi sistemlerinden çok daha verimli ve estetiktir. İçerisinde rare earth element bulunan ısıl çubuklar hiçbir güneş enerjisi sisteminde kullanılmamaktadır. Bu buluş güneş enerjisi sistemleri için büyük bir yeniliktir ve sektörde Türkiye nin imajını büyük oranda artıracaktır.