22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hidrolik sistemle hem denizde hem karada giden tekne. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/07696
Buluş Başlığı Hidrolik sistemle hem denizde hem karada giden tekne.
Başvuru Sahibi SALİH ÇAKAN
Buluş Sahibi SALİH ÇAKAN
IPC Sınıfı B6OF 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş, tek bir motor ile liman, iskele veya bir platforma ihtiyaç duymadan ve hiçbir yardım almadan kendi kendine denize girip karaya çıkabilen, kendi kendini iten, ileri ve geri gidebilen, sağa veya sola yön verebilen, aşağı ve yukarı hareket edebilen tekerleklere sahip olan ve hidrolik sistemle hem denizde hem karada giden tekne ile ilgilidir.