22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yalıtım levhalarını eriterek kesmek için kesme aracı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/08217
Buluş Başlığı Yalıtım levhalarını eriterek kesmek için kesme aracı.
Başvuru Sahibi MURAT BUDAK
Buluş Sahibi MURAT BUDAK
IPC Sınıfı B26F 3/12, B29C 37/00
Buluş Özeti

Yalıtım levhalarının eritilerek kesilmesi için, elektrikle ısıtılabilen, bir birinci U formundaki kesme demirinin (20) karşılıklı duran kolları (18) arasına gerilen, bir birinci kesme teli (26) içeren bir kesme aracında, söz konusu kesme demiri kollarıyla (18) her defasında bu kollar (18) yününde kaydırılabilir şekilde her defasında bir ana levhada (2) döner şekilde düzenlenen kılavuzlar (16) içine monte edilir ve bunun kolları (18) arasında uzanan kaidesine (22) U formundaki ikinci bir kesme demirinin (30) bir birinci kolu (32) U formundaki birinci kesme demirinin (20) kaidesi (22) boyunca kaydırılabilecek ve kaideye (22) paralel bir dönme ekseni etrafında dönecek şekilde monte edilir, burada U formundaki ikinci kesme demirinin (30) birinci koluyla (32) bunun karşı tarafında bulunun ikinci kolu (38) arasına elektrikle ısıtılan ikinci bir kesme teli (46) gerilir. Bu şekilde birbirine dikey yönlerde kesimler yapmak mümkündür.