22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Şezlong sehpası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/09953
Buluş Başlığı Şezlong sehpası.
Başvuru Sahibi ESA KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OKTAY ÜNAL, ERDAL AKOVA, SİNAN ÖZDEMİROĞLU
IPC Sınıfı A47C 31/00
Buluş Özeti

Buluş, çeşitli yerlerde kullanılan şezlong/şemsiye yanlarında çeşitli kıymetli eşyaların korunmasını sağlayan yapılanmalar ile ilgili olup, özelliği; bir gövde (1) üzerinde oluşturulan en az bir muhafaza alanı/kasa (3), muhafaza alanı/kasa (3) üzerinde oluşturulan en az bir kilitleme elemanı (4) ve/veya gövde (1) üzerinde, rüzgâr gibi dış etkilerden etkilenerek konumunun değişmesini önleyen en az bir ağırlık alanı (2) ve/veya gövdenin üzerine reklam alanlarının oluşturulmasını sağlayan en az bir yan yüzey (8) ve/veya şezlong/şemsiye üzerine sabitlenmesi veya bağımsız olarak yanına konumlandırıldığı gövde (1) üzerinde en az bir şezlong/şemsiye yuvası/yüzeyi (7) içeren şezlong/şemsiye sehpası (9) ile karakterize edilmektedir.