22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mayın korumalı koltuk. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09603
Buluş Başlığı Mayın korumalı koltuk.
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi MEHMET NURİ ALTUNCU;MUSTAFA PALABIYIK;MUSTAFA BAKIRCI
IPC Sınıfı B60N 2/42
Buluş Özeti

Bu buluş, bir iskelet (2), iskeletin (2) iç kısmında yer alan en az bir minder (3), kullanıcıyı koltuğa (1) sabitleyen en az bir emniyet kemeri (4), kullanıcı koltuğa (1) oturduğunda kafasının arkasına gelecek şekilde konumlandırılan bir kafahk (5) ve iskeleti (2) araç tabanına alt kısmından bağlayan en az iki bağlantı kemeri (6) içeren, mayın patlamasına karşı koruma sağlayan bir zırhlı araç koltuğu (1) ile ilgilidir.