22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kırmızı ışığa reklam. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/11142
Buluş Başlığı Kırmızı ışığa reklam.
Başvuru Sahibi HÜSEYIN TÜRK
Buluş Sahibi HÜSEYIN TÜRK
IPC Sınıfı G08G 1/095, G09F 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş, trafik lambaları (A), trafik lambalarının bulunduğu trafik direklerinin (B) bir reklam mecrası olarak kullanılan kırmızı ışığa reklam ile ilgilidir.