22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çevre dostu yakit ekonomi cihazi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2013
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/12876
Buluş Başlığı Çevre dostu yakit ekonomi cihazi.
Başvuru Sahibi TALAT MOLLAOĞLU
Buluş Sahibi TALAT MOLLAOĞLU
IPC Sınıfı F02M 27/04, F02M 31/125
Buluş Özeti

Buluş, yanma verimini ve motor verimini artıran, bu sayede çevreye zararlı yanma atıklarını azaltan, motoru ve motor yağını koruyan, tüm hidrokarbon içeren yakıtlarda kullanılan yakıt ekonomi cihazı ile olup, özelliği; en az bir yakıt borusu girişi, bir yakıt borusu çıkışı, bir koruyucu dış gövde içerisinde bir çip, bir sargı grubu, koruyucu dış gövdenin dışında bir haznede bir sigorta, diyot ve doğrultucular bulundurması ile karakterize edilir .