22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Modüler ahır. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/07/2013
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/04245
Buluş Başlığı Modüler ahır.
Başvuru Sahibi POLİKAP POLİETİLEN KAP VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET YAŞAR
IPC Sınıfı A01K 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş,hayvancılık sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş küçük baş ve büyük baş hayvanların(koyun,kuzu,buzağı,inek,vb.)yetiştirilmesi esnasında kullanılan,hayvanların iklim şartlarından en az seviyede etkilenmesini sağlayan pratik olarak hızlı ve kolay kurulabilen modüler ahır ile ilgilidir.