22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mutfak fırınları için geliştirilmiş bir menteşe modeli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/07135
Buluş Başlığı Mutfak fırınları için geliştirilmiş bir menteşe modeli.
Başvuru Sahibi RAMAZAN SUNKU
Buluş Sahibi RAMAZAN SUNKU
IPC Sınıfı E05F 1/12
Buluş Özeti

Buluş, beyaz eşya grubundan olan ev tipi fırınların ön kapakları ile ilgili olup, bu kapakların gril pozisyonunda durmasını ve nihai açılma derecesi olan 90 dereceye kadar açılıp, kapanmasını sağlamayı gerçekleştirmek için geliştirilmiş menteşe modelidir.Resim 1 de belirtilen gövde parçası (1), mekanizma parçası (2), kurma kolu parçası (3), çekme yayı (4), masura pimi (5), perçinler (6), den meydana gelmiştir.