22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vakum makinelerinin, vakumlama düzeneğinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/07356
Buluş Başlığı Vakum makinelerinin, vakumlama düzeneğinde yenilik.
Başvuru Sahibi MUSTAFA PITLAK
Buluş Sahibi MUSTAFA PITLAK
IPC Sınıfı B65B 51/00
Buluş Özeti

Buluş, mevcut direkt emilimli vakum paketleme makinelerinin vakumlama düzeneğinde yenilik olup, sürekli baskı uygulamaya veya herhangi bir elemana ihtiyaç duyulmadan, bilinen direkt emilimli vakum makinelerinden çok daha kısa sürelerde işlem yapma kapasitesine sahip, "S" formlu sınırlama plakası (4) ile düzgün şekilde ürün elde etmeyi sağlayan, Üst Plaka (1), Alt Plaka (2), Vakum Fitili (3), Sınırlama Plakası (4), Sensör (5), Yapıştırma fitili (6) ve Mıknatıs (7) elemanlarını içermesi ile karakterize edilen, vakumlama düzeneğinde yapılan yeniliktir.