22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Polimerik kompozit malzeme esaslı yol sınır elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2013
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/07518
Buluş Başlığı Polimerik kompozit malzeme esaslı yol sınır elemanı.
Başvuru Sahibi KOMPOZİT KİMYA VE ELEKTROMEKANİK MALZEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ARDA YILDIZEL
IPC Sınıfı E04F 13/07
Buluş Özeti

Buluş, yaya yolu ile taşıt yolu birleşim bölgelerinde taşıt geçiş alanlarını sınırlamak ve işaretlemek, kaldırım veya yaya geçiş alanlarına taşıtların park etmesinin önüne geçmek ve dolayısıyla yaya trafiğini engellenmesini önlemek veya yol hattı boyunca, sınırların belirlenmesi v.b. amacı ile kullanılan yol sınır elemanları (1) ile ilgili olup, özelliği; polimerik kompozit esaslı bir taban elemanı (2) üzerine monte edilen polimerik kompozit esaslı üst parça (4) ve/veya polimerik kompozit esaslı bir taban elemanı (2) üzerine monte edilen en az bir polimerik kompozit esaslı uzatma parçası (3), uzatma parçası (3) üzerine monte edilen polimerik kompozit esaslı üst parça (4) içeren polimerik kompozit esaslı yol sınır elemanı (1) ile karakterize edilmektedir