22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dolap kapakları için itme özelliğine sahip bir kilit mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/04/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/08723
Buluş Başlığı Dolap kapakları için itme özelliğine sahip bir kilit mekanizması.
Başvuru Sahibi ORÇELİK MADENİ EŞYA OFİS MOBİLYALARI MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA GÜVEN
IPC Sınıfı E05D 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş; hassas malzemeden yapılmış ve/veya hassas özelliğe sahip dolapların, verilen komutla kapaklarının açılmasını temin etmeye yönelik, daha az itme kuvveti uygulama özelliğine haiz ve itme özelliği kazandırılmış mekanizma kapalı konumda iken verilen akım ile selenoid bobin tarafından aşağı yönde hareket etmesi temin edilmiş, selenoid bobin içerisinde hareket eden selenoid mil, selenoid bobini çevreleyen ve üst kenarında selenoid mil geometrisinde bir bobin bağlantı parçası mil boşluğu içeren bir bobin bağlantı parçası, mekanizma tarafında bulunan uçunun ortasında, kilitlenme sırasında selenoid milin içerisinden geçtiği selenoid mil geometrisinde kilit mili boşluğu yapılandırılmış bir kilit karşılığı, kapalı konumdan açık konuma geçiş sırasında kilit karşılığını iten bir itici parça, itici parçayı iten bir itici yayiçeren bir kilit mekanizması yapılanması ile ilgilidir.