22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hafifletilmiş havalı yaylar için çelik piston. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/09038
Buluş Başlığı Hafifletilmiş havalı yaylar için çelik piston.
Başvuru Sahibi STUANI S.P.A.
Buluş Sahibi CESARE STUANI
IPC Sınıfı F16F 9/02
Buluş Özeti

Aracın bir dingiline sabitlenmek için düzenlenmiş olan, bir yanında bir uçbirim diskini kapsayan ve esasen silindirik, prizmatik, kubbe veya kesik konik biçiminde bir ana gövdeyi içeren, araçların süspansiyonlarına mahsus havalı yay için yaylı piston; diğer yanında bir çanağı ve bahsedilen çanak üzerine yerleştirilmiş bir strok sonu sönümleyiciyi kapsar; bahse konu yaylı pistonun, bahse konu uçbirim diskini ve bahse konu çanağı birleştiren bir takviye elemanını kapsaması ile nitelendirilir.