22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektromekanik sıvı seviyesi ölçüm ve gösterim cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/09191
Buluş Başlığı Elektromekanik sıvı seviyesi ölçüm ve gösterim cihazı.
Başvuru Sahibi TEKSAN JENERATÖR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN DOĞAN, ÖZNUR KİLİTÇİ ERDEN, MURAT UYSAL
IPC Sınıfı G01F 1/075
Buluş Özeti

Sıvıyı (20) taşıyan kapalı sistemin (10) içerisine montaj boşlukları (11) vasıtasıyla tespit edilen; bahsedilen kapalı sistem (10) içerisinde bulunan sıvının (20) seviye değişimini (30), bahsedilen sıvının (20) üzerinde yüzen ve bahsedilen sıvının (20) hareketine göre çalışan şamandıranın (440) aktarıcıyı (430) tahrik etmesiyle mekanik olarak algılayabilen ve gösterge tertibatına (3000) seviye değişimini (30) aktaran algılama mekanizması (400);bahsedilen seviye değişimini (30), şablonun (3162) üzerinde hareket eden, bağlayıcıya (451) rijit bağlı bir ibre (3170) ile mekanik olarak veya seviye değişimine (30) göre hareket eden şamandıraya bağlı aktarıcının (430) hareketine göre çalışan iletken tellerin (470) mekanik hareketini elektrik sinyaline çeviren devre şemasına (3163) bağlı veri kablosu (3200) ile elektronik olarak gösteren gösterge tertibatı (3000) içeren seviye ölçüm ve gösterim cihazıyla ilgilidir.