22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Asansör halatlarına binen yükün ölçülmesi için bir yapılanma. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/09766
Buluş Başlığı Asansör halatlarına binen yükün ölçülmesi için bir yapılanma.
Başvuru Sahibi CENTA DIŞ TİCARET ASANSÖR VE İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TANSU ŞARLAK
IPC Sınıfı B66B 1/34
Buluş Özeti

Asansör halatlarına (10) binen yükün ölçülmesinde kullanılan hacimsel olarak dar alanlarda kolay kullanım özelliği sağlayan bir yük ölçme yapılanması ile ilgili olup, özelliği; bir destek plakası (20), bahsedilen destek plakası (20) üzerinde oluşturulmuş ve üzerine gelen baskıyı bulunduğu metal yapıya gerilim olarak aktaran bir gerilim aktarma pimi (22) bahsedilen halat (10) üzerindeki birim şekil değiştirme üzerinden metale gelen yükü hesaplayan şekilsel değişiklik sensörü (21) ve bahsedilen destek plakası (20) üzerinde 10 oluşturulmuş halatı (10) arka bölgeden destekleyen arka istinat pimleri (23) ihtiva etmektedir.