22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çöp kovaları için koku giderici. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/10454
Buluş Başlığı Çöp kovaları için koku giderici.
Başvuru Sahibi MUHAMMET SEMİH SEVİM
Buluş Sahibi MUHAMMET SEMİH SEVİM
IPC Sınıfı A61L 9/00
Buluş Özeti

Bu buluş çöp kovaları için koku giderici olarak tasarlanmıştır. Evsel ve ev dışı kullanımlarda çöplere atılan atıklar kötü kokular oluşturmaktadır. Çöp kutularının içerisine yerleştirilen bu aparat, güzel kokulu parfümü sayesinde, çöp kutusu içerisine güzel kokusunu vererek kötü kokuları baskılar ve çöp kovalarının olduğu ortamın güzel kokmasını sağlar.