22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Araçlar için sürgülü cam mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/10765
Buluş Başlığı Araçlar için sürgülü cam mekanizması.
Başvuru Sahibi BARIŞ GÜLER
Buluş Sahibi BARIŞ GÜLER
IPC Sınıfı B60J 1/00
Buluş Özeti

Toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda kullanılan, aracın yan kısımlarında bulunan sabit oyuk cam (1) ile ilişkilendirilen en az bir hareketli camın (2) bir açma yönünde (a) ve bir kapama yönünde (b) kayarak hareket etmesini sağlamak üzere; bahsedilen hareketli camın (2) en azından karşılıklı iki kenarını tutarak kılavuzluk eden ve bahsedilen sabit oyuk cam (1) üzerine sabitlenen en az bir çerçeve profili (3), bahsedilen çerçeve profili (3) içerisinde sağlanarak hareketli camın (2) içerisinde hareket ettiği en az bir sızdırmazlık fitili (4) içeren bir sürgülü cam mekanizması olup, özelliği; hareketli cam (2) ile sızdırmazlık fitili (4) civarından çerçeve profili (3) içerisine sızan suyun araç içerisine geçmeden depolanmasını sağlamak üzere bahsedilen çerçeve profili (3) içerisinde oluşturulan en az bir su depolama bölümü (3.1) içermesidir.