22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farklı şekillerde kullanılan bir mutfak elemanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/11072
Buluş Başlığı Farklı şekillerde kullanılan bir mutfak elemanı.
Başvuru Sahibi YAŞAR KURU
Buluş Sahibi YAŞAR KURU
IPC Sınıfı A47J 43/28
Buluş Özeti

Buluş, özellikle yemek veya herhangi bir yiyecek ya da içecek yerken kullanılan, x- ekseni etrafında her iki yana da kolaylıkla dönebilen, bu sayede yeme işleminin çok daha kolay yapılmasını sağlayan, ayrıca bedensel engellilerin de yeme işlemini kolaylaştıran, tercihen alternatif olarak y- ekseni etrafında da hareket edebilecek, hareketli yapıya sahip olan ve tutma elemanı (1), yine hareketli ya da sabit taşıyıcı hazne (2), tutma elemanının (1) şekilsel karakterine ve özelliklerine uygun görüntü bütünleyici eleman (3) ve hareket elemanı (4) parçalarından oluşan bir fonksiyonel çatal-kaşık yapılanması ile ilgilidir.