22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mobil araç muayene istasyonu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/11516
Buluş Başlığı Mobil araç muayene istasyonu.
Başvuru Sahibi PETES MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
Buluş Sahibi ATİLLA ÇAKMAK
IPC Sınıfı B60D 99/00
Buluş Özeti

Buluş; satış sonrası hizmetlerde araç muayenesi için kullanılacak olan mobilaraç muayene istasyonu ile ilgili olup, özelliği; Kamyon (1), Kapak (2), Fren Test Şasesi (3), Fren Test Arka Kapak Kumanda Panosu (4), Far Ayar Cihazı (5), Döner Ceraskal Kolu (6), Ask Boşluk Hidrolik Ünitesi (7), Duman Test/Gaz Analiz Cihazı (8),Fren Test/Arka Kapak Hidrolik Ünitesi (9), Destekleme Elemanı (10) ve Fren TestŞasesi Rampaları (11) meydana gelmesi ile karakterize edilmektedir.