22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boru tanıtım aparatı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09625
Buluş Başlığı Boru tanıtım aparatı
Başvuru Sahibi IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MELEK KÖSE
IPC Sınıfı A47F 5/02
Buluş Özeti

Buluş ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme vb. alanlarda kullanılan esnek veya yarı esnek boruların estetik bir biçimde sergilenmesine ve tanıtımına olanak sağlayan ve bir gövde (2) içeren boru tanıtım aparatı (1) olup, bahsedilen gövdenin (2) iç kısmında konumlandırılan ve aparatın (1) hareketli aksamının gereksinim duyduğu hareketin sağlandığı tahrik elemanı (3), bahsedilen gövdenin (2) üst kısmında konumlandırılan, üzerine boru sabitlenen ve boruyu içe veya dışa döndürebilen en az bir çift kasnak (5), bahsedilen tahrik elemanından (3) aldığı hareketin kasnaklara (5) aktarılmasını sağlayan hareket iletim elemanı (4), kasnaklar (5) ve hareket iletim elemanının (4) birbirleri ile irtibatlandırılması ve gövdeye (2) sabitlenmesini sağlayan en az bir sabitleme elemanı (7) içermektedir.