22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paketleme işleminde kullanılan dikiş makinesi yükseklik ayar grubu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/12707
Buluş Başlığı Paketleme işleminde kullanılan dikiş makinesi yükseklik ayar grubu.
Başvuru Sahibi ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN TARHAN
IPC Sınıfı D05B 13/02
Buluş Özeti

Buluş, gıda, yem, kömür v.b. olmak üzere granül veya toz halde bulunan ürünlerin ambalaj malzemesi olan çuval içerisine dolumu sonrasında çuval ağzının dikilerek kapatılmasını sağlayan endüstriyel tip dikiş makinesinin çuvalın yüksekliğine göre ayarlayarak, otomasyonda dolum/paketleme işlemlerinin hızlı, iş ergonomisine uygun ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yükseklik ayar grubu (20) ile ilgilidir.