22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bünyesinde yemek yeme aracı içeren konserve kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/12869
Buluş Başlığı Bünyesinde yemek yeme aracı içeren konserve kapağı.
Başvuru Sahibi PLASTAŞ KALIP VE PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BAHATTİN TAŞDEMİR
IPC Sınıfı B65D 55/00
Buluş Özeti

Buluş; tüketicinin yemek yeme ihtiyacını daha hızlı tüketmek için almış oldukları konserve ve benzeri hazır tüketim ürünlerini, her ortamda başka bir gereç arayışına gerek kalmayacak şekilde, tüketmelerini sağlayacak tek 5 kullanımlık yemek yeme aracını, kapağı açmaya yardımcı olan kulakçığı(4), kapak iç yüzeyi(2), kapak dış yüzeyi(8) bünyesinde barındıran bir konserve kapağı(1) olup, özelliği; kapak iç yüzeyi(2) ile irtibatlı en az bir çıkıntı(5), çıkıntı(5) ile irtibatlı en az bir çıkıntı iç yüzeyi(7), çıkıntı iç yüzeyi(7) üzerinde yer alan en az bir tutucu tırnak(6), tutucu tırnakların(6) tuttuğu en az bir yemek yeme aracı(3), kapak dış 10 üzerinde irtibatlı en az bir çıkıntı oyuğu içermesi ile karakterize edilmektedir.