22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yükleme alanları için ayarlanabilir ve sökülebilir raf yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/12919
Buluş Başlığı Yükleme alanları için ayarlanabilir ve sökülebilir raf yapılanması.
Başvuru Sahibi ÖZEN-İŞ KARASÖR OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN SUSAM
IPC Sınıfı B65D 85/00, B65G 57/00, B61D 3/18
Buluş Özeti

Yükleme alanlarında, yüklerin istiflenmesini kolaylaştıran ve hacmin daha etkin kullanımını sağlayan raf yapılanması (30) olup; yükleme alanı duvarlarına sabitlenebilen ve üzerinde birbirlerine göre simetrik olacak şekilde yapılandırılmış en az iki sıra bağlantı kısmı (11) içeren en az iki düşey profil (10), bahsedilen düşey profiller arasında raf oluşturmak üzere, uç kısımlarında bahsedilen bağlantı kısımlarına (11) irtibat sağlayan bağlantı elemanları (22) ve iç kısmında, bağlantı kısımlarına (11) sökülüp takılabilir şekilde bağlantı sağlayan pistona (21) sahip en az iki yatay profil (20) içermektedir.