22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Teşbih gibi çekilebilen (kullanılabilen) yüzük. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/13572
Buluş Başlığı Teşbih gibi çekilebilen (kullanılabilen) yüzük.
Başvuru Sahibi CEM YAMAN
Buluş Sahibi CEM YAMAN
IPC Sınıfı A44C 15/00
Buluş Özeti

Buluş, teşbih gibi çekilebilen (kullanılabilen ) yüzük (1) olup, özelliği; gövde-1 (1.1), üzerinde tane bulunan halka (1.2) ve gövde-2 den (1.3) oluşmasıdır.