22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Keçe türü malzemeler kullanılarak elde edilen teknik tekstil ürünü ve üretim metodu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09667
Buluş Başlığı Keçe türü malzemeler kullanılarak elde edilen teknik tekstil ürünü ve üretim metodu
Başvuru Sahibi HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
Buluş Sahibi SERHAT TÜRKER
IPC Sınıfı D04H 1/12;E04B 1/74;F16L 59/10;H01B 3/50
Buluş Özeti

Buluş, iç ve dış izolasyon kaplaması gibi, ısı ve ses yalıtımının gerekli görüldüğü yerlerde kullanım alanı bulan keçe türü nonwoven malzemeler kullanılarak elde edilen ürünün üretilmesine yönelik bir yöntem ve bu yöntemin ürünü olup nihai ürünü (E) elde etmek üzere, belli bir kalınlık değerinde nonwoven keçe malzemeler (B) üretilmesi, bu tür yarı mamül malzemelerin iğneleme metodu ile birbirine lamine (I) edilmesi, termoplastik toz madde dökülmesi (II), ısıl işleme (lll) maruz bırakılması, kalenderleme ile katman birieştirilmesi (IV) gibi işlem adımlarından geçirilerek ile nihai ürünün (E) elde edilmesi ile ilgilidir. Nihai ürün (E), üst kısımda; yumuşak dokuda apreli nonwoven halı katmanı (A), alt kısımda ise, hardlayer malzeme katmanı (D), ara kısımda ve bahsedilen hardlayer malzeme katmanına (D) kaynaşmış biçimde; sert dokuda termoplastik katman (C) içermektedir.