22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğan kürü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09668
Buluş Başlığı Soğan kürü.
Başvuru Sahibi SARAÇOĞLU TUR.VE ÇEVTEK.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU
IPC Sınıfı A61K 125/00;A61K 36/8962;A61P 13/08;A61P 13/12;A61P 15/12;A61P 29/00;A61P 31/00;A61P 35/04;A61P 5/08
Buluş Özeti

Buluş; sağlık sektöründe uygulanan ve şifalı bitkileri kullanarak hazırlanan doğal ve bitkisel kürler ile ilgilidir. Mevcut buluş özellikle, şiddetli prostat ve prostatite bağlı ağnlara, polikistikovere, menopoza bağlı ateş basmasına, FSH hormonu yüksekliğine, erken menopoza, böbrek kistlenne, miyom ve çikolata kistine, üşütmeye bağlı üst solunum yollan enfeksiyonlanna karşı önleyici ve tedavi edici özelliklere sahip olan, soğan ve su İçeren, çok amaçlı antiviral ve antibakteriyel bir soğan kuru ve bahsedilen kürün uygulama ve elde edilme yöntemi ile ilgilidir