22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İyileştirilmiş birleştirme yerleri olan, bir plakalı ısı eşanjörü ve üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09669
Buluş Başlığı İyileştirilmiş birleştirme yerleri olan, bir plakalı ısı eşanjörü ve üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÖKÇE ÇETİN GÜRBÜZ;CİHANGİR ERİM;TOLGA AYDEMİR;HALİL UFUK ÖZBOĞA
IPC Sınıfı F28F 3/08
Buluş Özeti

Bu buluş, bir plakalı ısı eşanjörü (10) için bir alt plaka düzlemi (U) ve bir üst plaka düzlemi (O) ihtiva eden bir ısı eşanjoru plakasının (1) ve bir plakalı ısı eşanjörünün (10) üretim yöntemi ile ilgilidir Ayrıca bu buluş, birden çok ısı eşanjörü plakası (1) ihtiva eden bir plakalı ısı eşanjörü (10) için bir ısı eşanjörü plakası (1) ve bir plakalı ısı eşanjörü (10) ile ilgilidir Buluş özellikle, bir ısı eşanjörü plakasının (1) giriş ve/aya çıkış deliklerinin (5, 6) çevrelerinde alt düzlemden (U) üst düzleme (O) kadar uzanan formların (A) oluşturulması ile ilgilidir.