22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geçme-kilitlemeli detantörler için kilitleme sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/09675
Buluş Başlığı Geçme-kilitlemeli detantörler için kilitleme sistemi.
Başvuru Sahibi ŞENOL DEMİRAĞ
Buluş Sahibi ŞENOL DEMİRAĞ
IPC Sınıfı F16K 17/00
Buluş Özeti

Mevcut valf-regülatör kilitleme sisteminde bir mandal ile irtibatlı bir dişlinin ekseninde uzanan bir pim ve söz konusu dişlice eş zamanlı tahrik edilen ikinci bir dişlinin ekseninde uzanan ikinci bir pimden her birinin boylamasına ekseni boyunca bir çember yayı kesitinde açılmış birer oluğun karşılıklı olarak birbirine doğru ve birbirinden uzaklaşacak zıt dönüş hareketleri ile valfin detantör boğazı içerisinde düşey hareketine seçmeli olarak izin verilmektedir. Buna göre valfin hareketi valf üzerindeki dairesel yatak söz konusu pimlerin oyuksuz dolu taraflarınca kavrandığında kilitleme gerçekleşmektedir. Pimlerin regülatör gövdesi içerisinden çıkıntı yaptıkları uç kısımlarında segman olmaksızın çevresel olarak inceltilmiş bir profil üzerinden bütünleşik bir sabitleme benimsenmektedir.