22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kızartmalık harç. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/05967
Buluş Başlığı Kızartmalık harç.
Başvuru Sahibi GÖKHAN ÖZEREN
Buluş Sahibi GÖKHAN ÖZEREN
IPC Sınıfı A23L 1/0522;A23L 1/10;A23L 1/20;A23L 1/48
Buluş Özeti

Gıda Madde Endüstrisi için: %10-%90 Soya unu %10-%90 Nohut %10-%90 Mercimek %10-%90 irmik %10-%65 Nişasta %5-%60 Susam(isteğe bağlı) Yukarıda yazılan maddelerin birbirine karıştırılması ile belli bir kalibrede öğütülmesi ile isteğe bağlı tuzun ve diğer lezzet vericilerin öğütülerek birbirine homojen şekilde katılması ile ohışan karışımın su ile karıştırılıp hamur haline getirilmesi ile oluşan yoğurt kıvamına getirilen 1 veya 20 saat bekletilen ve istenilen sekil verilerek yağda kızartılabilen tamamen doğal pişirilmeye hazır toz karışımdır.