22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir higroskopik ürün ve bunun üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09810
Buluş Başlığı Bir higroskopik ürün ve bunun üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi DÜNYA PLASTİK EV GEREÇLERİ İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı B01J 20/04;B01J 20/28
Buluş Özeti

Buluş, ortamdaki fazla nemi emen ve bununla birlikte havada rutubetten dolayı oluşan zararlı mikroorganizmaları ve kotu kokuları da gideren guçlu absorbsıyon özelliğine sahip, CaCİ2 ve MgC12 tuzu içeren bir malzeme (2), bu malzemenin üretim yöntemi ve söz konusu urunun kullanımını sağlayan bir cihaz (1) ile ilgilidir.