22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Zirai ürün türevi içeren poliüretan sünger ve üretimi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09874
Buluş Başlığı Zirai ürün türevi içeren poliüretan sünger ve üretimi
Başvuru Sahibi İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET OKTAY BEŞKARDEŞ;YÜCEL AKTAY
IPC Sınıfı C08G 18/64
Buluş Özeti

Bu buluş, zirai ürün türevleri kullanılarak polieter ve poliester türde, konvansiyonel, yüksek-elastik ve visko-elastik tipte poliüretan süngerlerin üretimi ile ilgilidir. Bu buluşla açıklanan proses uygulanarak yapılan üretim sonrasında kopma ve yırtılma direnci, esneklik (uzama) ve elastikiyet (geri-tepki) özellikleri yüksek, gözenek yapısı açık ve termal deformasyonu fazla olan bir zirai ürün türevi içeren poliüretan sünger elde edilmektedir.