22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Izgara panel laması üretim usulü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09881
Buluş Başlığı Izgara panel laması üretim usulü.
Başvuru Sahibi ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÇAĞRI GÜLEÇ
IPC Sınıfı B21B 1/26
Buluş Özeti

Başvuru konusu buluş; endüstride platform, yürüyüş yolu, merdiven vs. imalatı gibi alanlarda kullanılan tırtıklı ızgara panel lamasının üretiminde sıcak haddeleme yöntemi kullanılması ve bu üretim sonucunda ortaya çıkan ürün ile ilgilidir.