22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gerdirme sistemli ve ayarlı kemençe yayı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09915
Buluş Başlığı Gerdirme sistemli ve ayarlı kemençe yayı
Başvuru Sahibi MUSTAFA AYDIN ÖKSÜZ
Buluş Sahibi MUSTAFA AYDIN ÖKSÜZ
IPC Sınıfı G10D 3/12;G10D 3/14;G10D 3/16
Buluş Özeti

Bu buluş, kullanıcı tarafından kolayca yay gerginliğinin yapılmasını sağlayan bir gerdirme mekanizmasına (60) sahip bir kemence yayı (10) ile ilgilidir. Buluş sayesinde kullanıcılara göre farklı kalınlıkta parmak boşluğu ayarlaması da yapılabilir. Söz konusu kemençe yayı (10) sayesinde parmakla gerdirmede esneklik sağlanmaktadır.