22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir içerik oluşturma ve okuma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09978
Buluş Başlığı Bir içerik oluşturma ve okuma sistemi.
Başvuru Sahibi TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET CENK SEZGİN;COŞKUN ŞAHİN;ONUR ÇALIKUŞ
IPC Sınıfı G06F 17/30;G06F 21/24;G06F 7/10;G06Q 10/00;G11B 27/36;H04L 12/16
Buluş Özeti

Bu buluş, internete erişimi sağlayan en az bir internet erişim cihazı (2), içeriklerin tutulduğu en az bir içerik veritabanı (3), içeriklerin oluşturulması ve okunmasını sağlayan en az bir mobil iletişim cihazı (4), içeriklerin kaynak adreslerinin bulunduğu en az bir ana sunucu (5) ve mobil iletişim cihazlarının (4) teknik özelliklerini saptayan en az bir cihaz yönetim sistemi (6) içeren ve internet üzerinden içeriklerin oluşturulması ve okunmasını sağlayan bir içerik oluşturma ve okuma sistemi (1) ile ilgilidir.