22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İlaç taşıyıcısı olarak I-131 işaretli manyetik nanoparçacıklar TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/06417
Buluş Başlığı İlaç taşıyıcısı olarak I-131 işaretli manyetik nanoparçacıklar
Başvuru Sahibi KAĞAN DAĞDEVİREN;PERİHAN ÜNAK;RECEP BEKİŞ
Buluş Sahibi KAĞAN DAĞDEVİREN;PERİHAN ÜNAK;RECEP BEKİŞ;KAĞAN DAĞDEVİREN;PERİHAN ÜNAK;RECEP BEKİŞ;PERİHAN ÜNAK;KAĞAN DAĞDEVİREN;RECEP BEKİŞ
IPC Sınıfı A61J 3/00;A61K 101/02;A61K 51/12;C01B 7/14
Buluş Özeti

Manyetik alan yardımı ile ilaçlar birçok hastalıkta istenilen bölgeye yönlendirilebilmektedirler. Böylece ilaçların tedavi etkinliği arttırılabilmekte ve yan etkileri azaltılabilmektedir. Buluş 131 I ile işaretli manyetik nanopartiküller ile ilgili olup; 131 I, manyetik nanopartikullere 3 farklı şekilde bağlanmaktadır. 1. yöntemde 131 I doğrudan magnetite bağlanmakta, 2.yöntemde önce 8-OHQ magnetite bağlanmakta, sonra 131 I, 8-OHQ bağlı magnetit nanoparçacıklara bağlanmaktadır. 3. yöntemde ise 131 I, 8-OHQ ye bağlandıktan sonra manyetite bağlanmaktadır. Her üç yöntemde de farklı işaretlenme verimleri ve kararlılık değerleri elde edilmektedir. 131 I bağlı magnetit nanoparçacıkların boyutları 26.7nm- 134.4 nm arasındadır. Statik ve dinamik ortamda manyetik nanpartikullerin manyetik alanda toplandığı görsel olarak ve gama kamera ile gözlenmektedir.