22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok girişli radyatör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2009/10000
Buluş Başlığı Çok girişli radyatör.
Başvuru Sahibi TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TALAT TALİP ÇAKIR
IPC Sınıfı F24D 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş ısıtma sistemlerinde kullanılan, farklı sistemlere uygulanabilmesi için üzerinde çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları bulunan, kullanıcıya sabit montaj mesafesi kolaylığı sunan çok girişli bir radyatör (1) ile ilgilidir. Buluş konusu çok girişli radyatör (1) üzerinden ısı transferinin gerçekleştiği bir panel (2), panelin (2) içersinden sıcak suyun akışının gerçekleştirildiği kanallar (3), panele (2) sabitlenmiş bir kanatçık takımı (4), radyatörün (1) yanlarında, alt ve üstte ve ortada bulunan, ısıtma tesisatı ile bağlantıyı sağlayan bağlantı birimleri (5), bağlantı birimleri (5) arasında sıvı akışını sağlayan bir bağlantı borusu (6), bağlantı birimlerine (5) bağlı ve kanallardaki (3) suyun akışını kontrol eden valfler (7) içermektedir.