22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Televizyonlar için bir ağ erişim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/10011
Buluş Başlığı Televizyonlar için bir ağ erişim sistemi.
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET EMİN ÖZGÜL
IPC Sınıfı H04N 5/445
Buluş Özeti

Bu buluş, bir ağa bağlanan ve görsel/işitsel içeriklerin sunulmasını sağlayan en az bir televizyon (2), televizyonun (2) uzaktan komuta edilmesini sağlayan en az bir televizyon kumandası (3), televizyon (2) içerisinde bulunup televizyonu (2) kontrol eden ve televizyonun (2) işlevlerini yerine getirmesini sağlayan en az bir kontrol grubu (4) ve televizyon (2) tarafmdan uzaktan erişim vasıtası ile isteklerde bulunduğu en az bir ağ ve içerik sunucusu (5) içeren ve televizyonlarda (2) ağ erişiminin ve çoklu ortam içerik erişiminin sağlandığı ve televizyonun (2) programlama, bakım, güncelleme, kontrol ve teknik bakım amaçlarıyla uzaktan yönetilebilmesini sağlayan bir ağ erişim sistemi ile ilgilidir.