22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüzer tasarım kavramına uygun kargo-rayı bağlantısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/10034
Buluş Başlığı Yüzer tasarım kavramına uygun kargo-rayı bağlantısı.
Başvuru Sahibi TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ENDER KIZILTAN;ÖZLEM ÖZDEMİR
IPC Sınıfı B64C 1/00;B64D 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, uçaklarda kargo-rayı üzerine yapılan bağlantı ıle ilişkili olup, bu buluş ile; kabin içi basınçlandırılmış uçaklardaki şekil değişikliğinin, taban ve yan kargo-rayı üzerine aynı anda oturtulmuş bir montaj üzerinde oluşturduğu fazladan gerilimi ortadan kaldırması, özel cıvata (2), pul (4) ve somun (5) kullanılarak, ray bağlantı elemanının (3) tüm doğmltularda sabitlenmesi ve bu bağlantı elemanı (3) uzenndeki kanal ile, özel ayağın (6) ""+z"" yönünde ve ""y"" doğrultusunda yer değiştirebilmesi dolayısı ile yüzer tasanm fikrine uygun bir bağlantı yapılması sağlanmıştır